Rekonstrukce rodinného domu

Pro každého znamená rekonstrukce rodinného domu něco jiného. Může jít o relativně drobné úpravy nebo výměnu stavebních prvků, stejně tak se může ale jednat o celkovou přestavbu. Ke každé rekonstrukci je ale třeba vždy přistupovat citlivě, s ohledem na stavebně technické vlastnosti konstrukcí, ale i na historii objektu a jeho okolí.

Drobná rekonstrukce může znamenat například pouhé provedení nových povrchových úprav a přestavbu koupelny, při zásadní rekonstrukci mohou naopak zůstat z původního objektu pouze některé nosné stěny.
Vyskytují se i případy, kdy se za rekonstrukci vydává demolice původního a výstavba nového domu. To je ovšem extrémní příklad, který samozřejmě navíc neodpovídá platným stavebním předpisům.
 
Rekonstrukce domu
 

Rekonstrukce domu s Profibau CZ

Nabídka rekonstrukčních prací naší společnosti se koncentruje především na oblasti, kde víme, že máme zkušenosti a poměr cena kvalita je velmi zajímavý.

Oblasti činnosti jsou tedy:
· Opravy nebo výměny nenosných konstrukcí
· Oprava/výměna povrchových úprav (fasáda, interiér stěny i podlahy)
· Oprava/výměna střechy
· Výměna otvorových výplní
 
Rádi se zúčastníme spolupráce s architektem, který může poradit s návrhem dispozičního řešení, osvětlením, vybavením místností a dalšími otázkami. Dobrým pomocníkem je také prostorová představivost a znalost dostupných materiálů, konstrukcí a technologií.

Výměna otvorových výplní

Dochází-li v rámci rekonstrukce k výměnám výplní otvorů v obvodových konstrukcích - tedy oken, balkonových a vchodových dveří a vrat - je namístě posouzení změny vzhledu oproti původnímu stavu (barevnost, členění, šířka rámů) a jejich stavebně fyzikálních vlastností (tepelné a zvukové izolace a vzduchové infiltrace). Uzavření objektu novými, dokonale těsnícími okny a dveřmi (pokud neumožňují řízené provětrávání - infiltraci - například spárami či větracími prvky) může u objektů, které nejsou dostatečně izolovány proti zemní vlhkosti (a také proti pronikání radonových plynů), vést k tristním výsledkům - kondenzaci vodních par, výskytu plísní, alergiím.

Oprava/výměna povrchových úprav (fasáda, interiér stěny i podlahy)

Souhrnný přehled všech druhů povrchů vyskytující se na rodinném domě není možné udělat. Pro zjednodušení je možné rozdělit na exteriér (fasáda) a interiér (podlaha a stěny)
 
Fasáda
Řešení fasád patřím k hlavním doménám naší společnosti a vychází z dlouhodobých zkušeností a praxe. Rekonstrukce fasády pro nás zpravidla znamená i její zateplení. Jednoznačným hlediskem, které je pro nás zásadní je životnost.
S výše uvedenou problematikou souvisí také zateplování staveb, obvykle jejich obvodového pláště (fasády). Důraz musí být kladen na řešení detailů (zateplení ostění, nadpraží a parapetů oken, balkonů, soklů a podobně), u starších objektů s nedokonalou hydroizolací spodní stavby může snížení prostupnosti obvodové stěny pro vodní páru vést k její kondenzaci uvnitř konstrukce - s podobnými negativními následky jako u nových oken.
Pokud má být dosažena dlouhodobá životnost a trvanlivost zateplení a ostatních systémů, musí se mimo jiné užívat systémy u nichž je zajištěno optimální spolupůsobení jednotlivých součástí. Jde zejména o to, aby byla zabezpečena:
 
1. Odolnost proti vzniku a působení trhlin - zabezpečuje neporušení vnějšího souvrství

2. Odolnost proti vodě při vysoké propustnosti pro vodní páry - nedovolí degradaci vnějšího souvrství
 
3.Odolnost proti rázu - brání mechanickému poškození systému
 
Opravdovou životnost zateplovacích systémů nebyl schopen nikdo zatím stanovit jednoznačně. V zahraničí (ve Švýcarsku, Rakousku a Německu) je ověřená životnost 30 let (u kvalitních a dobře provedených systémů).
V ČR Cech pro zateplování uvádí obvyklou životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. V ekonomických výpočtech se uvažuje životnost cca 25 – 30 let.

Při dobře provedeném a řádně udržovaném zateplovacím systému se dá předpokládat jeho životnost do 30 let.
Životnost zateplené fasády může prodloužit:
· správný návrh zateplení včetně všech detailů
· správná realizace
· správná následná údržba
 
Hlavní podnikatelským motem našich aktivit je především kvalita návrhu a vlastní realizace fasád za rozumných ekonomických podmínek.
S ohledem na zabezpečení výše uvedeného my doporučujeme a zároveň aplikujeme praxí osvědčené a vyzkoušené systémy Baumit.

Interiér
Oprava nebo výměna interiérových povrchů se z celé škály možností, které existují z našeho pohledu zužuje na specifickou materiálovou bázi, která je schopna řešit jak svislé (stěny) tak i horizontální (podlahy) konstrukce materiál Pandomo

Tato materiálová báze zajistí budoucímu prostoru úplně jinou dimenzi….